REGULAMIN I POLITYKA PRYWATNOŚCI

Polityka prywatności

 1. Administrator danych

Administratorem danych jest Spółka SMARTTECH z siedzibą w Łomiankach przyul. Racławickiej 30, 05-092 Łomianki („SMARTTECH”), wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców  Krajowego Rejestru Sądowego  prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,pod nr 0000139586, NIP: 118-15-38-553, REGON: 016323529.

Spółka SMARTTECH Sp. z o.o. dokłada wszelkich starań, aby wszystkie dane osobowe były przetwarzane zgodnie z celem, dla którego zostały zebrane oraz wykorzystywane zgodnie z przepisami prawa.

Korzystanie ze strony internetowej Spółki SMARTTECH, jej usług lub dokonywanie zakupu jej produktów, oznacza wyrażenie zgody na sposób zbierania i użycia informacji zgodnie z zasadami określonymi w poniższej Polityce prywatności.

 1. Cel przetwarzania danych osobowych i podstawa prawna

Spółka SMARTTECH wykorzystuje dane osobowe tylko i wyłącznie we wskazanych celach:

 • W przypadku otrzymania zgody na przesyłanie informacji marketingowej i handlowej, dane osobowe będą wykorzystane w celu przedstawienia informacji o produktach. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, a jej brak uniemożliwia przesyłanie komunikacji marketingowej i handlowej.
 • W przypadku formularzy kontaktowych zamieszczonych na stronie internetowej Spółki SMARTTECH, dane osobowe będą przetwarzane w celu jednorazowego kontaktu z osobą, której dane dotyczą i w formie przez nią określoną, w związku z zapotrzebowaniem.

Przekazane dane osobowe przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody, będą przetwarzane do czasu wycofania tej zgody lub ustania celu dla jakiej zostały wyrażone.

Zgoda może zostać w dowolnym momencie cofnięta bez wpływu na zgodność przetwarzania danych osobowych, które zostało dokonane do momentu wycofania zgody.

 1. Sposób pozyskiwania danych

Wszystkie dane osobowe jakie zostały zgromadzone przez Spółkę SMARTTECH są rejestrowane wraz z informacją o ich źródle.

Dane osobowe w Spółce SMARTTECH są pozyskiwane poprzez:

 • stronę internetową – zapisanie się do newslettera na stronie internetowej Spółki SMARTTECH;
 • formularz kontaktowydostępny na stronie Spółki SMARTTECH– formularze służą celom kontaktowym lub mają na celu wyrażenie uwag;
 • kontakt telefoniczny– na stronach Spółki SMARTTECH zamieszczone zostały numery telefonów, faksów oraz adresy mailowe, pod którymi można kontaktować się z Spółką;
 • wizytówki – otrzymywane podczas Targów lub innych spotkań;
 • proces rekrutacyjny – dane osobowe osób ubiegających się o pracę w Spółce SMARTTECH
 1. Zasady przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe w Spółce SMARTTECH przetwarzane są zgodnie z poniższymi zasadami:

 • zgodnie z prawem, rzetelnie i przejrzyście;
 • zbierane w konkretnych i prawnie uzasadnionych celach oraz nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;
 • adekwatne, stosowne i ograniczone do celów,dla których są przetwarzane;
 • wprawidłowy sposób, a w razie konieczności są uaktualniane;
 • przechowywane w sposób umożliwiający identyfikację osoby, której dane dotyczą przez okres nie dłuży niż jest to konieczne dla celów w jakich zostały zebrane;
 • przetwarzane w sposób zapewniający ich bezpieczeństwo;
 • w sposób zapewniający realizację uprawnień osób, których dotyczą;
 1. Prawa przysługujące osobom, których dane dotyczą
 • Prawo do uzyskania dostępu do informacji o przetwarzaniu jej danych osobowych;
 • Prawo dostępu do danych, możliwości ich sprostowania, uzupełnienia i zmiany;
 • Prawo do usunięcia danych, czyli tzw. prawo do bycia zapomnianym;
 • Prawo do przenoszenia danych;
 • Prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych w tym, do profilowania.

W przypadku skorzystania z prawa wglądu do swoich danych osobowych, przekazanie pierwszej kopii danych jest bezpłatne. Za kolejne kopie danych, administrator danych  może żądać opłaty administracyjnej, mającej na celu pokrycie kosztów administracyjnych wytworzenia dokumentu oraz jego przesłania.

W przypadku wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych w celach marketingowych lub wobec przekazywania danych osobowych, sprzeciw jest uwzględniany. Administrator danych może jednak pozostawić w zbiorze identyfikujące osobę fizyczną wyłącznie w celu wykorzystania danych tej osoby w celach objętych sprzeciwem.

 1. Zmiany dotyczące polityki prywatności

W niniejszej polityce mogą być dokonywane zmiany w związku ze zmieniającymi się przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych osobowych. Stosowna informacja o aktualizacji będzie zamieszczana na stronie internetowej.

 1. Prawo do skargi

W przypadku uznania przez osobę fizyczną, że przysługujące jej prawa zostały naruszone, może ona wystąpić ze skargą do organu nadzorczego Urzędu Ochrony Danych Osobowych  z siedzibą przy ulicy Stawki 2 w Warszawie.

Wszelkie prośby o dostęp do danych oraz modyfikacje lub pytania proszę kierować na adres mailowy: newsletter@smarttech3d.com

Informacja o ochronie danych osobowych
SMARTTECH  z siedzibą w Łomiankach (05-092), ul Racławicka 30 („ My“ lub „ SMARTTECH“), jako administrator danych osobowych, gromadzi Państwa dane osobowe uzyskane podczas zawierania umów, spotkań targowych, konferencji, prezentacji, rozmów o współpracy, w procesach rekrutacji i postępowań przetargowych oraz przesyłaniu formularzy poprzez strony internetowe(„ Dane osobowe”), w szczególności:

 • imię (imiona) i nazwisko, adres e-mail, adres do kontaktu, firma reprezentowanego podmiotu, numer telefonu, stanowisko,
 • w przypadku przedsiębiorców przetwarzamy dodatkowo: KRS, NIP, REGON, adres siedziby, numer rachunku bankowego,

Gromadzimy Państwa Dane osobowe w następujących celach:

 • zawierania i realizacji łączącej nas umowy oraz świadczenia dla Państwa oferowanych przez nas usług, w tym w szczególności ofertowania,dostarczania zamówionych towarów, realizacji płatności i obsługi reklamacji,
 • realizacji obowiązków SMARTTECH przewidzianych prawem, w tym w szczególności wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych, oraz dla celów archiwizacyjnych
 • ochrony praw SMARTTECH zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności dochodzenia zaległych płatności w ramach procesów windykacyjnych i procesów sądowych,
 • przeprowadzania działań marketingowych oraz przesyłania informacji handlowych

SMARTTECH zobowiązuje się stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa, zarówno techniczne jak i organizacyjne, aby chronić Państwa Dane osobowe. Dane osobowe będą przechowywane przez SMARTTECH, wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celów, dla których dane te są gromadzone, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, maksymalnie przez okres zabezpieczenia materiałów niezbędnych dla postępowań prawnych (w tym podatkowych) oraz do czasu ewentualnego przedawnienia roszczeń Państwa i SMARTTECH.
Przysługują Państwu prawa w zakresie ochrony Danych osobowych. Zgodnie z obowiązującym prawem o ochronie danych, jesteście Państwo uprawnieni do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub organu będącego jego następcą.
Ponadto, macie Państwo prawo do:

 1. żądania dostępu do Danych osobowych; osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od SMARTTECH potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeśli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich. SMARTTECH dostarczy Państwu na żądanie kopię Państwa Danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Aby uzyskać otrzymać kopię przechowywanych danych prosimy o wysłanie maila na adres newsletter@smarttech3d.com, z dopiskiem kopia danych.
 2. sprostowania Danych osobowych; mają Państwo prawo do sprostowania Danych osobowych, które Państwa dotyczą, a które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, mają Państwo prawo żądania uzupełnienia niekompletnych Danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia, Aby dokonać sprostowania lub uzupełnienia Państwa danych prosimy o wysłanie maila na adres newsletter@smarttech3d.com, z dopiskiem sprostowanie lub uzupełnienie danych.
 3. usunięcia Danych osobowych (“prawo do bycia zapomnianym”); mają Państwo prawo żądania, o ile zachodzą okoliczności przewidziane prawem, niezwłocznego usunięcia dotyczących Państwa Danych osobowych, a SMARTTECH ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć takie Dane osobowe, Aby usunąć swoje dane z rejestru firmy SMARTTECH prosimy o wysłanie maila na adres newsletter@smarttech3d.com, z dopiskiem anulowanie.
 4. ograniczenia przetwarzania Państwa Danych osobowych; w takim przypadku, SMARTTECH wskaże na Państwa żądanie takie Dane osobowe, a ich przetwarzanie może zostać ograniczone tylko i wyłącznie do określonych celów,
 5. przenoszenia Danych osobowych; pod pewnymi warunkami macie Państwo prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego Dane osobowe Państwa dotyczące, przetwarzane przez SMARTTECH oraz macie Państwo prawo przesłać te Dane osobowe innemu podmiotowi,
 6. sprzeciwu; w pewnych okolicznościach mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Państwa Danych osobowych, a na SMARTTECH może ciążyć obowiązek zaprzestania przetwarzania takich Danych osobowych. Aby wnieść sprzeciw prosimy o wysłanie maila na adres newsletter@smarttech3d.com, z dopiskiem sprzeciw.

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących Danych osobowych lub wykonywania praw w zakresie prywatności, prosimy o kontakt z SMARTTECH Sp. z o.o., pod adresem: Łomianki (05-092), ul. Racławicka 30, tel. + 48 22 751 19 16 lub pod adresem e-mail newsletter@smarttech3d.com.
Informujemy o możliwości okresowej aktualizacji niniejszej Informacji zgodnie z obowiązującym prawem (np. jeśli wdrażamy nowe systemy lub procesy, które wiążą się z wykorzystaniem danych osobowych) i w takim przypadku będziemy odpowiednio informować Państwa o wprowadzanych zmianach.